Haagissuvila renditingimused

Haagissuvila kasutamine

Rentnikul on õigus kasutada sõidukit ainult siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana, omab mootorsõiduki juhtimisluba (B kategooria) ning juhistaaži vähemalt kaks aastat. Autorongi (sõiduki ja haagissuvila) maksimaalne täismass ei tohi B-kategooria juhtimisõiguse korral ületada 3500 kg. Samad tingimused laienevad ka teisele juhile.

 

Rentnik on kohustatud kasutama haagissuvilat sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult ning mõeldes ka tulevastele rentnikele. Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada loomi. Trahv rikkumise eest 250 €. Haagissuvilat on keelatud kasutada tasulise teenuse osutamiseks .Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

 

Broneerimine ja tagatisraha

Broneeringu kinnituseks loeme broneerimistasu tasumist. Broneerimistasu suurus on 80-90 €  . Broneeringu muutmine on võimalik minimaalselt 20 päeva enne rendiperioodi algust ja täies mahus uue perioodi rendisumma tasudes. Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata. Tagatisraha kokku on 300-400 €, millest broneerimisel tasutakse 300-400 €. Haagissuvila minimaalne rendiperiood hooajal on 3 päeva. Tagatisraha tagastatakse 10 päeva jooksul peale hagisuvila tagastamist juhul kui haagisuvilal ei avastata varjatud vigu, haagissuvila on puhas ja terve ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt. Nõuded kolmandatelt osapooltelt kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Vajalikud dokumendid

Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik esitada kehtiv Eesti Vabariigi juhiluba, pass või ID-kaart. Kui juhte on rohkem, esitavad ka ülejäänud lepingu sõlmimiseks kehtiva juhiloa.

Haagisuvila üleandmine ja tagastamine

Haagisuvila antakse pestuna, koristatuna ja tehniliselt korras. Täidetud veepaagiga,  ning tühja wc kassetiga. Haagissuvila üleandmisel sõlmitakse rendileping, millele märgitakse ka kõik haagissuvila olemasolevad vigastused ja puudused. Rendile andja ei vastuta eelneva Rentniku poolt põhjustatud hagisuvila puuduste, vigastuste ja rendiperioodi alguse hilinemise või ära jäämise eest.  Rendiperiood algab rendipäeval kell 12.00 ning lõppeb rendi viimasel päeval kell 11.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud ajal ja kohas. Haagisuvila mittetagastamisele kokkulepitud ajal ja kohas võib rendileandja teavitada politseid Haagisuvila kadumisest ja kuulutada haagisuvila tagaotsitavaks. Rendiperioodi ületamisel ilma rendileandja nõusolekuta, on Rentnikult õigus nõuda kahekordset renditasu ületatud aja eest ja järgmise Rentniku kahjude korvamist. Haagisuvila tuleb tagastada Rentniku poolt siseruumid hoolikalt puhastatuna ja wc kassett tühjendatuna.

Rendileandjal on õigus tagatisrahast pidada kinni koristusraha, kui haagisuvila ei ole piisavalt hästi koristatud. Sisekoristuse hind 100 €, wc kasseti tühjendamine 50 €. Välipesu Rentnik teostama ei pea Haagissuvila tagastamisel teostavad Rentnik ja rendileandja haagissuvila ülevaatuse. Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab Rentnik remondi hinnakirja alusel.

Kindlustus ja rentniku vastutus

Haagissuvila rendi hind sisaldab kaskokindlustust liiklusõnnetuse ja vandalismi puhul omavastutusega 600 €. Varguse puhul on rentniku omavastutus 15% haagisuvila maksumusest (Haagisuvila väärtus on toodud rendilepingus). Liiklusõnnetuse või vandalismi korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama sellest toimumiskoha järgset politseid ja võtma kirjaliku tõendi koos asjaolude selgitusega. Samuti on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest ka rendileandjat.

Ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama haagissuvila võtmed ja registreerimistunnistuse. Ärandamise, varguse või röövimise korral on Rentnik kohustatud sündmuse fikseerima koheselt kohalikus politseis ja teavitama sellest ka rendileandjat. Haagissuvilast lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama kõik uksed, sulgema aknad ja luugid, ning eemaldama nähtavatelt kohtadelt haagisuvilas olevad väärtesemed. Samuti ei tohi haagisuvilasse jätta registreerimistunnistust, rendilepingut ja haagisuvila võtmeid. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud haagisuvila, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab üürnik kahju täies ulatuses.

Haagisuvila kasutamise piirkond

Rentnikul on keelatud sõita haagissuvilaga väljaspool Eesti Vabariiki, kui seda pole eelnevalt kokkulepitud.  Sõidu marsruut lepitakse eelnevalt kokku rendilepingus. Haagissuvilat võib kasutada Euroopa Liidus. Rentnikul on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki. Haagisuvila on varustatud GPS jälgimisseadmega.

Lepingu kehtivus

​Allkirjastatud rendileping ja renditingimused on siduvad ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati tutvuda renditingimustega ja rendilepinguga ning vajadusel tingimusi täpsustada. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja rendileandja vahel läbirääkimiste teel. Kui Rentnik ja rendileandja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtus.